Footer > Privacy Policy

Privacy Policy

VDL Bus & Coach bv (hierna te noemen VDL Bus & Coach) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. VDL Bus & Coach hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Algemeen
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van VDL Bus & Coach bv of van haar dochterbedrijven (hierna: “Website”) achterlaten. Tijdens een bezoek op onze Website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de Website, gaat u akkoord met deze Privacy Policy.

Verwerking van persoonsgegevens
Gegevens die u via de Website verstrekt aan VDL Bus & Coach, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de Website, vragen wij om gegevens zoals naam, contactgegevens, etc. Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. VDL Bus & Coach verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

VDL Bus & Coach is onderdeel van de VDL Groep. Indien u via de Website van de VDL Groep solliciteert op een functie binnen VDL Bus & Coach, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere van de tot VDL Bus & Coach behorende ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw verzoek of sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

Bewaren van informatie
VDL Bus & Coach bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan VDL Bus & Coach worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan VDL Bus & Coach worden verstrekt.

VDL Bus & Coach bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. VDL Bus & Coach kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. VDL Bus & Coach heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Bij elk bezoek aan de Website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. VDL Bus & Coach bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de Website te kunnen verbeteren.

Delen van informatie
VDL Bus & Coach zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:
* u hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
* de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en VDL Bus & Coach gesloten overeenkomst;
* de doorgifte noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Hieronder begrepen een sollicitatie bij VDL Bus & Coach dan wel een tot VDL Bus & Coach behorende onderneming;
* VDL Bus & Coach dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
* VDL Bus & Coach van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de Website.

Cookies
Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op uw computer. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de Website bij te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc.  
U kunt de plaatsing van cookies reguleren via uw browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beïnvloedt het onbeperkt gebruik van de Website niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites.

Contact
Als u wenst te reageren op deze Privacy Policy of wanneer VDL Bus & Coach naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Policy handelt, vragen we u contact met VDL Bus & Coach op te nemen.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 22 maart 2013.